Onze klanten waarderen ons zeer goed De reisspecialist van Montenegro voor België & Nederland
Heeft u hulp nodig? Bel +31 (0) 251 343 011
Garanties van Montenegro Reizen met ANVR en SGR

Algemene voorwaarden

 

                     

Op de reisovereenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing (tenzij op de website uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is): 
- de ANVR ANVR-Reizigersvoorwaarden 
- aanvullende voorwaarden tour operator Novi Travel b.v. 

Novi Travel b.v. met handelsnaam Montenegro Reizen (KvK 037140340) is aangesloten bij de ANVR onder lidmaatschapsnummer 05439 (controleer het lidmaatschap hier). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatievoorziening over de reizen die op de website worden gepubliceerd. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding van de ANVR-Reizigersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 
Hier kunt u de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie lezen en opslaan. 

Wanneer u een reis definitief boekt via het boekingsformulier, op kantoor, of per e-mail of telefoon, dan geeft u aan dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de aanvullende reisvoorwaarden tour operator Novi Travel b.v. Deze aanvullende voorwaarden zijn opgesteld door Novi Travel b.v. en zijn een aanvulling op de ANVR Reizigersvoorwaarden. Het ANVR bedrijfscertificaat wordt jaarlijks aan Montenegro Reizen uitgegeven.

Aanvullende dekkingen en garanties SGR, SGRZ en Calamiteitenfonds: 
- Stichting Garantiefonds Reisgelden: binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR of SGRZ. Novi Travel heeft SGR lidmaatschapsnummer 3492 en SGRZ lidmaatschapsnummer 17.260.
- Calamiteitenfonds: binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Novi Travel heeft lidmaatschapsnummer 3492. 

Artikel 1 - (Aan)betaling 
1.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale reissom te worden voldaan. Wanneer vliegtickets en/of een reis- en/of annuleringsverzekering bij de boeking zijn inbegrepen, dan geldt een aanbetaling van 100% van de vliegtickets en/of verzekering en 20% van de resterende reissom. Dit wordt op de factuur weergegeven. 
1.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan. 
1.3 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit duidelijk vermeld staan op de website of bij andere gepubliceerde reisaanbiedingen van de reisorganisator. 
1.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator tot extra kosten voor het vorderen van de betaling. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringskosten. 

Artikel 2 - Annulering door de reiziger 
2.1 Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast eventuele reserverings- en communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd: 
a. tot 42 dagen voor vertrek: de aanbetaling. 
b. Van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 35% van de reissom, echter minimaal de aanbetaling. 
c. Van 28 dagen tot 21 dagen voor vertrek: 50% van de reissom, echter minimaal de aanbetaling. 
d. Van 21 dagen tot de 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom, echter minimaal de aanbetaling. 
e. Van 14 dagen tot 5 dagen voor vertrek: 90% van de reissom, echter minimaal de aanbetaling. 
f. Van 5 dagen tot tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom. 

2.2 
a. voor (losse) vliegtickets bedragen de annuleringskosten 100%. 
b. Voor reserveringskosten, servicekosten, poliskosten en verzekeringspremies bedragen de annuleringskosten 100%. 
c. Indien bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, excursies, diners, bezoek aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen voor die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt. 

2.3 De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden. 

2.4 Indien één of een deel van de reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, en geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan/kunnen deze reiziger(s) worden vervangen door een andere persoon c.q. andere personen op de volgende voorwaarden: 
a. de andere persoon (personen) voldoet (voldoen) aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; 
b. dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in-de-plaatsstelling; 
c. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; 
d. dat van de andere persoon een verklaring wordt ontvangen dat deze kennis heeft genomen van het reisprogramma en de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden. 

2.5 De reiziger en de derde(n) die als plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s) optreedt/optreden, is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging genoemde in artikel 2.4. 

2.6 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 

Artikel 3 - Wijziging door de reisorganisator 
3.1 De bijzondere bestemmingen en de (lokale) omstandigheden van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, voertaal van de reisleider, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. 
3.2 De in artikel 3.1 genoemde wijziging(en) kan de reiziger slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen voor de reissom hebben, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op de gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben. 
3.3 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De reiziger heeft in dat geval recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel recht op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na ontvangst van het bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen. 
3.4 Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve, regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. 
3.5 Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek, dan wel een andere met de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer. 
3.6 Als een wijziging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger. 

Artikel 4 - Klachtenprocedure 
4.1 Artikel 12 van de ANVR consumentvoorwaarden is leidend voor onze klachtenprocedure. 
4.2 Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich – in deze volgorde – melden bij: 
a. De betrokken dienstverlener (eigenaar of contactpersoon accommodatie; contactpersoon huurauto etc.). 
b. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, 
c. De reisorganisator.
4.3 Indien de klacht niet ter plaatse wordt gemeld en/of Novi Travel niet in de gelegenheid is gesteld uw klacht te verhelpen, dan kunnen wij uw klacht achteraf helaas niet in behandeling nemen. 

 

Stichting Garantie Reisgelden SGR 
Novi Travel b.v. (handelend onder Montenegro Reizen) is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden onder lidmaatschapsnummer 3492. 
De aangeboden reizen, die binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen, zijn gedekt door de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. 

Voor meer informatie over de SGR kijk hier

Calamiteitenfonds 
Novi Travel b.v. (handelend onder Montenegro Reizen) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 
De aangeboden reizen, die binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen, zijn gedekt door de garantie van het Calamiteitenfonds. 
Deze garantie houdt in dat een klant van Novi Travel: 
• (een deel van) de reissom terugkrijgt indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd; 
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien de reis moet worden aangepast als gevolg van een calamiteit of indien u vervroegd moeten gerepatrieerd. 

Voor meer informatie over het Calamiteitenfonds klik hier.

"Kun jij kiezen tussen nationale parken, oude steden, kust en de zee? Op welke plaats hoeveel nachten? Wat is er te zien en te doen? Wij weten het ! Zie alles met onze fly drive vakanties"

Bekijk alle Fly & Drives